Loading...

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อบรมศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียน CHANGKAT จากประเทศสิงคโปร์

อบรมศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียน CHANGKAT จากประเทศสิงคโปร์

งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)