Loading...

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563

นักศึกษาดูงานสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาดูงานสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหาร พนักงานบริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสรงน้ำพระ

ผู้บริหาร พนักงานบริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสรงน้ำพระ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)