วันที่ 14 กันยายน 2561 งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) รับมอบโดย คุณวรรณา กลิ่นสุคนธ์