วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำปลา