24 มกราคม 2562 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ทำบุญตักบาตรประจำปี 2562