วันที่ 09 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำปลา