วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนา และสรงน้ำพระ