เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำปลา