วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา เข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงงาน มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป