เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมแจกไข่ไก่+น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน