วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ให้กับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อัคคีภัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถทำได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยได้ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเกิดไฟ ประเภทของไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง ก๊าซหุงต้ม มีการสาธิตการดับไฟด้วยมือเปล่า การดับไฟด้วยถังเคมี การดับไฟจากน้ำมันพืช รวมถึงการดับเพลิงขั้นรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข