บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาค Syringe 1CC. จำนวน 4 ลัง ลังละ 32 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติการช่วงสถานการณ์ Covid -19