วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ MBAC เข้าเยี่ยมชมโรงงาน