นักศึกษาดูงานสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม