บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด บริจาคอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา