Loading...

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด

ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีประสบการณ์ในการผลิตน้ำปลามายาวนานตั้งแต่ปี 2480
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 87 ปี มีการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานผลิตน้ำปลา
ที่มีคุณภาพที่สุด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและบรรจุน้ำปลา
นอกจากพัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญแล้ว
ยังได้นำระบบการจัดการคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลมาใช้จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนขยายการขายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ