Loading...

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตจากปลาคุณภาพดี บรรจุด้วย เครื่องจักรทันสมัย ได้รับมาตรฐาน GMP, ISO9001 , HACCP , BRC , ฮาลาล ISO/IEC 17025

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

สินค้าใหม่คู่ครัวไทย ได้แก่ น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำปลารสกลมกล่อม สะอาด สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและส่งออก

เรามีบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และส่งออก ต่างประเทศ มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก


oyster

น้ำปลาแท้เกรดพรีเมี่ยม

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ยึดมั่นในการพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
GMP
HACCP
ISO 9001:2015
BRC
ISO IEC 17025
HALAL
นอกจากนี้ยังได้ผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตจาก USFDA

ข่าวประชาสัมพันธ์


น้ำดื่มแบ่งปันฟรี

น้ำปลาพิไชยขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แจกฟรีน้ำดื่มสะอาด ได้มาตรฐาน ผ่านระบบกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis (RO) ประชาชนทั่วไป สามารถนำภาชนะสะอาดมารับน้ำได้เลย เว้นระยะห่าง ล้างมือ พ่นแอลกอฮอล์ ก่อนกด ห่างไกลโควิดกระบวนการหมักน้ำปลา

ขอประชาสัมพันธ์ กระบวนการหมักน้ำปลาแท้ตามธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดกลิ่น แต่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หากก่อเหตุรบกวน

ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้มาตรการป้องกันโรคโควิค 19

บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยึคมั่นความรับผิคชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จึงขอให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ได้แก่ มาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO 9001: 2015 เป็นต้น