วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำปลาคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของประเทศ”

โดยมีการจัดทำพันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้

   1. ใช้วัตถุดิบปลากะตักที่มีคุณภาพ

   2. เพิ่มบ่อหมักให้มีจำนวนเพียงพอต่อการผลิต

   3. ควบคุมกระบวนการหมักเพื่อให้ได้น้ำปลาที่มีคุณภาพ

   4. วางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ปัจจุบันผู้บริโภคได้เล็งเห็นต่อความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจึงมีการจัดทำ ห้องปฏิบัติการการทดสอบ เพื่อทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและตรง ตามความพึงพอใจของลูกค้า

น้ำปลาแท้แบ่งได้เป็น 3 ระดับคุณภาพ โดยใช้ปริมาณของโปรตีนที่อยู่ในรูปของ (Total Nitrogen) เป็นเกณฑ์ ดังนี้

 ระดับชั้นคุณภาพที่ 1 เรียกว่า น้ำปลาเกรด เอ
 ระดับคุณภาพชั้นที่ 2 เรียกว่า น้ำปลาเกรด บี
 ระดับคุณภาพชั้นที่ 3 เรียกว่า น้ำปลาเกรด ซี ต้องมีค่า Total Nitrogen มากกว่า 9 mg/l ขึ้นไป จึงจะจัดว่าเป็นน้ำปลาแท้

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้คุณภาพ ทุกขั้นตอนในกระบวนการการผลิตมีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กำหนด ตั้งแต่ วัตถุดิบที่นำเข้ามา ขั้นตอนการเคล้า ปลากับเกลือ ขั้นตอนการหมักอย่างน้อย 12 เดือน และขั้นตอนการปรุงรสก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุ ต้องมีการตรวจสอบเป็นขั้นตอน ดังนี้

วัตถุดิบ

ปลากะตักรับเข้า จะมีการตรวจสอบทางกายภาพ กลิ่น สี ลักษณะเนื้อสัมผัส และวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด กระบวนการการหมักน้ำปลา หลังจากนั้นปลาที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะนำมาผสม กับเกลือและถูกหมักโดยวิธีการทางธรรมชาตินานกว่า 12 เดือน โดยจะมีการตรวจวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งปริมาณโปรตีน, ไนโตรเจนทั้งหมด, ปริมาณเกลือ, ฮีสตามีน, pH, สี เป็นต้น โดยนำขึ้นมาวิเคราะห์เป็นระยะของการหมัก

ขั้นตอนการกรอง

น้ำปลาที่ได้ถูกนำผ่านการกรองที่ขนาด 3 ไมครอน 1 ไมครอน และ 0.8 ไมครอน ถึง 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถกรองจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทั้งหมดได้ ทำให้น้ำปลาที่ได้ มีสีใส สะอาด ปลอดภัย

การปรุงรส

ไม่มีการเจือสี ไม่เติมผงชูรส และไม่ใส่สารกันบูด ใช้เพียงน้ำตาลทราย ในการปรับรสชาติ เพื่อให้ได้น้ำปลาที่ตรงตามมาตรฐาน

การบรรจุ

การบรรจุน้ำปลา จะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ระหว่างการบรรจุในแต่ละไลน์ของการผลิต จะมีการ QC ในจุดต่างๆ คือ ขวดก่อนใช้, การปนเปื้อนของน้ำปลา, ความเรียบร้อยของ ฉลาก ชิ้งค์ และฝาจุก จนกระทั่งบรรจุลงกล่อง